A unique style of Beky's paintings

A unique style of Beky’s paintings

A unique style of Beky’s paintings

“Grandmother and grandson” is a lacquer painting sized 24″ X 24″ was painted by Beky in 1974, Vietnam. This is one of her popular drawings – mainly about a mother feeding a child. As an orphan living in an orphanage in Vietnam during those war years, her drawings reflect a “desire” to be loved and cared for by her ‘natural’ mother…

“Bà và cháu” là một bức tranh sơn mài có kích thước 24 ″ X 24 ″ được Beky vẽ vào năm 1974 tại Việt Nam. Đây là một trong những bức vẽ phổ biến của bà – chủ yếu là về một bà mẹ đang đút cho một đứa trẻ ăn. Là một đứa trẻ không mẹ không cha sống trong trại trẻ mồ côi ở Việt Nam trong những năm chiến tranh đó, các bức vẽ của bà phản ảnh “sự mong muốn” được yêu thương và chăm sóc bởi người mẹ ruột của mình…

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *