About Us

As narrated by Mr. Nguyen Dinh Toan and Ms. Hong Ngoc from Tu Luc Bookstore in Westminster, California – regarding the life and work of this unique artist couple – Ho Thanh Duc and Be Ky. Their artworks began more than a half-century ago.

According to Vietnamese artist Trịnh Cung: “Be Ky’s paintings are a type of sketch of a special line of paintings. In the history of Vietnamese painting, no female artist has had such a unique sketching style as Be Ky. There are only two lines of folk art. They are Dong Ho paintings and Be Ky paintings. Saying that is to acknowledge the special style and unique drawings of Be Ky.” BeKy’s Painting is a folk-type of painting – focusing on sketching the culture of daily life throughout Vietnam – especially on the streets of Saigon. While Dong Ho paintings, Vietnamese folk woodblock prints originate from Dong Ho village, Bac Ninh province – Northern Vietnam.

There will be many articles and comments from experts, colleagues, and friends written about this Beky Ho Thanh Duc couple over the years, and we will place them in the BLOG section for readers who want to know about news related to this talented artist couple.

Thank you.

[Doanh Nguyen/Cung Ho]

Tài liệu sách đọc bởi anh Nguyễn Đình Toàn và chị Hồng Ngọc từ tiệm sách Tự Lực ở Westminster, California – về cuộc đời và công việc của cặp vợ chồng nghệ sĩ độc đáo này – Hồ Thanh Đức và Bé Ký. Công việc nghệ thuật gắn liền với nếp sống văn hóa Việt đã bắt đầu hơn nửa thế kỷ.

Theo họa sĩ Trịnh Cung: ” Tranh của Bé Ký là một loại ký họa, một dòng tranh đặc biệt. Trong lịch sử hội họa Việt Nam không có nữ họa sĩ nào có lối vẽ ký họa đặc sắc như Bé ký. Việt Nam mình chỉ có hai dòng tranh nhân gian. Đó là tranh Đông Hồ và tranh Bé ký. Nói như thế để thấy cái sự đặc biệt, nét vẽ độc đáo của Bé ký.” Tranh Bé ký là tranh dân gian về văn hóa cuộc sống trên khắp nẻo đường Việt Nam – nhất là trên đường phố Sài Gòn. Trong khi tranh Đông Hồ tranh khắc gỗ dân gian Việt Nam xuất xứ từ làng Đông Hồ, tỉnh Bắc Ninh – miền Bắc Vietnam.

Sẽ có nhiều bài báo và nhận xét của các chuyên gia, đồng nghiệp và bạn bè viết về cặp đôi Beky Hồ Thanh Đức này trong nhiều năm qua và chúng tôi sẽ đưa vào mục BLOG dành cho những độc giả muốn biết đến những gì liên quan đến cặp họa sĩ tài ba này.

Cảm ơn.

[Doanh Nguyen/Cung Ho]

 

 [Béký & Hồ Thành Đức & The Press]

Featured collection

View more

Latest News