Đi Chùa đầu xuân [Original]

[Hoa mai là ngày hội Tết hàng năm trong Nam, còn ngoài Bắc là Hoa Anh Đào]