Thầy đồ [Reproduction]

2.200.200 

Thầy Đồ [In lụa trên giấy bồi.]
Không có khung là 2.200.000đ