Thiếu nữ và đàn đáy [Reproduction]

4.400.400 

gía cả khung và tranh in ($200 USD)