Thiếu nữ chải tóc [Original]

[Young lady combs hair] 23″X32″ – Lacquer [Original]