Người ăn xin [Reproduction]

2.200.200 

gía tranh in không có khung ($100 USD)