Ngày về [Original]

[Reunion Day] Mixed media 40″X41″. By artist Ho Thanh Duc