Đá âm dương [Original]

[The Kiss] 24″X33″ collage – by artist Ho Thanh Duc.