Chúa và Phật [Original]

[Jesus and Buddha] 25″X35″ collage. By artist Ho Thanh Duc.